Wsparcie

Politechnika Krakowska umożliwia, za pośrednictwem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych PK, nieodpłatne wypożyczenie Studentom PK, posiadającym ważne orzeczenia, następujących urządzeń ułatwiających naukę: laptopy, tablety, lupy elektroniczne, drukarki i inne.

Zainteresowanych Studentów prosimy o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych lub Przewodniczącą Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych.
Wypożyczenie jest bezpłatne, możliwe na cały okres studiów, uwarunkowane tylko dostępnością wybranego sprzętu.
Możliwa jest instalacja dowolnego systemu (Politechnika Krakowska oferuje wszystkim swoim studentom bezpłatne licencje na system Windows w ramach programu Microsoft Imagine DreamSpark /dawny MSDN AA/ – szczegóły na stronie właściwego wydziału lub dowolnej bezpłatnej dystrubucji Linuxa).
Student zobowiązuje się do oddania sprawnego sprzętu w wyznaczonym terminie (najczęściej koniec roku akademickiego lub semestru).

Uprawnienia

Na uczelni

Studentom niepełnosprawnym od pierwszego semestru studiów przysługuje:

stypendium specjalne – jego wysokość zależy wyłącznie od stopnia niepełnosprawności:
• znaczny – 550 zł miesięcznie
• umiarkowany – 400 zł miesięcznie
• lekki – 250 zł miesięcznie

uprawnienia i świadczenia przysługujące wszystkim studentom (np. stypendia, zapomogi).

stanowiska komputerowe w Bibliotece PK, przystosowane dla potrzeb studentów z dysfunkcją wzroku:
• w Czytelni Głównej PK – stanowisko wyposażone w powiększalnik elektroniczny, program powiększający, program udźwiękawiający, syntezator mowy, skaner oraz program rozpoznający tekst OCR,
• w Oddziale Biblioteki PK na Wydziale Mechanicznym – stanowisko wyposażone w program powiększający, skaner oraz program rozpoznający tekst OCR.

W uzasadnionych przypadkach, wynikających z rodzaju niepełnosprawności, student może starać się o:
• zmianę formy egzaminów i zaliczeń na dostosowaną do możliwości studenta,
• zmianę warunków uczestnictwa w zajęciach,
• indywidualny tok lub organizację studiów,
• uczestnictwo w zajęciach asystenta osoby niepełnosprawnej,
• korzystanie z usług tłumacza języka migowego,
• wykonanie materiałów dydaktycznych w formie dostosowanej do jego potrzeb i możliwości, np. druk powiększony lub w alfabecie Braille’a,
• przyznanie miejsca w Domu Studenckim zgodnego z potrzebami studenta (w tym specjalnie przystosowanego dla osób mających problemy ruchowe),
• inne udogodnienia, umożliwiające studiowanie na takich samych warunkach jak studenci pełnosprawni.

Niepełnosprawni Studenci krakowskich uczelni mogą korzystać z zajęć rehabilitacyjnych, zajęć na siłowni i oraz na basenie.

Na AGH działa Sekcja Szermierki na Wózkach oraz Sekcja Koszykówki Na Wózkach.

Organizowane są również zajęcia z języków m.in. z angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego a także języka migowego.

Osoby chętne do korzystania z zajęć prosimy o kontakt z Biurem ds. ON PK

W komunikacji miejskiej

Do bezpłatnych przejazdów uprawnione są:
• Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wraz z opiekunem (dokument: legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie o niepełnosprawności ),
• Osoby z dysfunkcją wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym wraz z przewodnikiem (dokument: legitymacja osoby niepełnosprawnej z wpisem symbolu „04-O”, „O” lub „§26 pkt 1 lit. h” lub legitymacja PZN),
• Osoby z dysfunkcją narządu ruchu kończyn dolnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (dokument: legitymacja osoby niepełnosprawnej z wpisem symbolu „05-R”, „R”, „§26 pkt 1 lit. a”, „10-N” lub „N” oraz zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym dysfunkcję kończyn dolnych),
• Osoby niepełnosprawne z upośledzeniem umysłowym z orzeczeniem określającym umiarkowany stopień niepełnosprawności (dokument: legitymacja osoby niepełnosprawnej z wpisem symbolu „01-U”, „U” lub „§26 pkt 1 lit. c”).

Na podstawie: http://www.mpk.krakow.pl/pl/bilety2/uprawnienia/ (ostatni dostęp: 2012-09-25).