Na uczelni

lt. 28, 2013

Studentom niepełnosprawnym od pierwszego semestru studiów przysługuje:

stypendium specjalne – jego wysokość zależy wyłącznie od stopnia niepełnosprawności:
• znaczny – 550 zł miesięcznie
• umiarkowany – 400 zł miesięcznie
• lekki – 250 zł miesięcznie

uprawnienia i świadczenia przysługujące wszystkim studentom (np. stypendia, zapomogi).

stanowiska komputerowe w Bibliotece PK, przystosowane dla potrzeb studentów z dysfunkcją wzroku:
• w Czytelni Głównej PK – stanowisko wyposażone w powiększalnik elektroniczny, program powiększający, program udźwiękawiający, syntezator mowy, skaner oraz program rozpoznający tekst OCR,
• w Oddziale Biblioteki PK na Wydziale Mechanicznym – stanowisko wyposażone w program powiększający, skaner oraz program rozpoznający tekst OCR.

W uzasadnionych przypadkach, wynikających z rodzaju niepełnosprawności, student może starać się o:
• zmianę formy egzaminów i zaliczeń na dostosowaną do możliwości studenta,
• zmianę warunków uczestnictwa w zajęciach,
• indywidualny tok lub organizację studiów,
• uczestnictwo w zajęciach asystenta osoby niepełnosprawnej,
• korzystanie z usług tłumacza języka migowego,
• wykonanie materiałów dydaktycznych w formie dostosowanej do jego potrzeb i możliwości, np. druk powiększony lub w alfabecie Braille’a,
• przyznanie miejsca w Domu Studenckim zgodnego z potrzebami studenta (w tym specjalnie przystosowanego dla osób mających problemy ruchowe),
• inne udogodnienia, umożliwiające studiowanie na takich samych warunkach jak studenci pełnosprawni.