Projekt systemowy „Pora na aktywność”

październik 10, 2013

Projekt systemowy „Pora na aktywność” realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie od czerwca 2008 roku do czerwca 2015 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z pomocy w ramach projektu mogą skorzystać osoby będące mieszkańcami Krakowa, w wieku aktywności zawodowej i potrzebujące wsparcia w przezwyciężeniu trudności życiowych.

Wsparcie może być udzielane:
• osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, potrzebującym wsparcia w samodzielnym radzeniu sobie z problemami,
• doświadczającym przemocy w rodzinie,
• młodzieży nie podejmującej aktywności społecznej i zawodowej,
• osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym lub nieaktywnym zawodowo,
• członkom społeczności lokalnych zagrożonych wykluczeniem,
• chcącym podnieść swoje umiejętności społeczne i zawodowe.

Rodzaj udzielanego wsparcia dostosowany jest do indywidualnych potrzeb beneficjentów i można je otrzymać m. in. w formie:
• pomocy asystenta rodziny
• wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej,
• możliwości uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej
• warsztatów oraz indywidualnych konsultacji z psychologiem,
• pomocy doradcy zawodowego,
• poradnictwa prawnika,
• terapii rodzinnej i indywidualnej,
• warsztatów kluczowych kompetencji społecznych i zawodowych,
• szkoleń.

Głównymi założeniami projektu „ Pora na aktywność” są:
• wzrost zdolności do samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych
• wzrost kompetencji życiowych i społecznych uczestników,
• poprawa kondycji psychicznej uczestników projektu i wzrost ich motywacji do zatrudnienia,
• wzrost aktywności młodzieży i mieszkańców społeczności lokalnych zagrożonych wykluczeniem.