SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Plakat
Wrz 3rd, 2019 by ZSN

Jesteś studentem z niepełnosprawnościami?
Chcesz poznać wspaniałych ludzi?
Przyłącz się do Nas!

Zrzeszenie Studentów z Niepełnosprawnościami PK
oraz Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

Oferujemy:
• Wsparcie w procesie kształcenia,
• Przełamywanie barier,
• Wyrównywanie szans studentów z niepełnosprawnościami,
• Rozwiązywanie problemów związanych z indywidualnymi niepełnosprawnościami,
• Informacje na temat pomocy materialnej.

Kontakt

Zrzeszenie Studentów z Niepełnosprawnościami PK
DS „Balon” ul. Skarżyńskiego 9, tel. 514 780 002, zsn@zsn.pk.edu.pl, www.zsn.pk.edu.pl

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami PK
DS „Balon” ul. Skarżyńskiego 9, tel. (012) 628 37 22, bonpk@interia.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niespełnosprawnościami
mgr inż. Jan Ortyl, tel. 506 285 397, ortylj@interia.pl

Wersja do pobrania:

Podstawowe uprawnienia Studentów Niepełnosprawnych – broszura na rok 2014
Wrz 5th, 2014 by ZSN

Zachęcamy wszystkich Studentów (w szczególności Studentów 1 roku) do zapoznania się z broszurą.

Do pobrania:
ulotka-sn-2014.pdf
ulotka-sn-2014.doc

Podstawowe uprawnienia Studentów Niepełnosprawnych – broszura na rok 2013
Wrz 17th, 2013 by ZSN

Zachęcamy wszystkich Studentów (w szczególności Studentów 1 roku) do zapoznania się z broszurą.
DODANO: Uwaga, pojawiła się zaktualizowana wersja: http://www.zsn.pk.edu.pl/index.php/2014/09/05/podstawowe-uprawnienia-studentow-niepelnosprawnych-broszura-na-rok-2014

Do pobrania:
ulotka sn 2013.pdf
ulotka sn 2013.doc

Na uczelni
Lut 28th, 2013 by ZSN

Studentom niepełnosprawnym od pierwszego semestru studiów przysługuje:

stypendium specjalne – jego wysokość zależy wyłącznie od stopnia niepełnosprawności:
• znaczny – 550 zł miesięcznie
• umiarkowany – 400 zł miesięcznie
• lekki – 250 zł miesięcznie

uprawnienia i świadczenia przysługujące wszystkim studentom (np. stypendia, zapomogi).

stanowiska komputerowe w Bibliotece PK, przystosowane dla potrzeb studentów z dysfunkcją wzroku:
• w Czytelni Głównej PK – stanowisko wyposażone w powiększalnik elektroniczny, program powiększający, program udźwiękawiający, syntezator mowy, skaner oraz program rozpoznający tekst OCR,
• w Oddziale Biblioteki PK na Wydziale Mechanicznym – stanowisko wyposażone w program powiększający, skaner oraz program rozpoznający tekst OCR.

W uzasadnionych przypadkach, wynikających z rodzaju niepełnosprawności, student może starać się o:
• zmianę formy egzaminów i zaliczeń na dostosowaną do możliwości studenta,
• zmianę warunków uczestnictwa w zajęciach,
• indywidualny tok lub organizację studiów,
• uczestnictwo w zajęciach asystenta osoby niepełnosprawnej,
• korzystanie z usług tłumacza języka migowego,
• wykonanie materiałów dydaktycznych w formie dostosowanej do jego potrzeb i możliwości, np. druk powiększony lub w alfabecie Braille’a,
• przyznanie miejsca w Domu Studenckim zgodnego z potrzebami studenta (w tym specjalnie przystosowanego dla osób mających problemy ruchowe),
• inne udogodnienia, umożliwiające studiowanie na takich samych warunkach jak studenci pełnosprawni.

Ulgi w komunikacji miejskiej na terenie Krakowa
Wrz 25th, 2012 by ZSN

Do bezpłatnych przejazdów uprawnione są:
• Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wraz z opiekunem (dokument: legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie o niepełnosprawności ),
• Osoby z dysfunkcją wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym wraz z przewodnikiem (dokument: legitymacja osoby niepełnosprawnej z wpisem symbolu „04-O”, „O” lub „§26 pkt 1 lit. h” lub legitymacja PZN),
• Osoby z dysfunkcją narządu ruchu kończyn dolnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (dokument: legitymacja osoby niepełnosprawnej z wpisem symbolu „05-R”, „R”, „§26 pkt 1 lit. a”, „10-N” lub „N” oraz zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym dysfunkcję kończyn dolnych),
• Osoby niepełnosprawne z upośledzeniem umysłowym z orzeczeniem określającym umiarkowany stopień niepełnosprawności (dokument: legitymacja osoby niepełnosprawnej z wpisem symbolu „01-U”, „U” lub „§26 pkt 1 lit. c”).

Na podstawie: http://www.mpk.krakow.pl/pl/bilety2/uprawnienia/ (ostatni dostęp: 2012-09-25).
zarządzenie ZIKiT

Integracyjne sekcje sportowe oraz inne zajęcia
Gru 1st, 2009 by ZSN

Niepełnosprawni Studenci krakowskich uczelni mogą korzystać z zajęć rehabilitacyjnych, zajęć na siłowni i oraz na basenie.
Read the rest of this entry »

Program „STUDENT II” w PFRON
Gru 1st, 2009 by ZSN

Dotyczy osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub równoważne).
Terminy składania wniosków:
Wnioski o dofinansowanie w danym roku akademickim należy składać w Oddziale Małopolskim PFRON:
• od 10 września do 10 października – na cały rok akademicki,
• od 1 lutego do 28 lutego – na semestr letni
Zakres udzielanej pomocy:
W ramach programu przyznawane jest dofinansowanie, które może obejmować:
• opłaty za naukę (np. studia niestacjonarne),
• zakwaterowanie (np. w akademiku, na stancji),
• dojazdy z miejsca zamieszkania na uczelnię i z powrotem,
• uczestnictwo w zajęciach podnoszących sprawność fizyczną lub psychiczną,
• zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę np. podręczników, tonerów i papieru do drukarki,
• wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych,
• wyżywienie w stołówce studenckiej,
• kursy związane z programem studiów, np. językowe.
Funkcjonują również inne programy; „Komputer dla Homera” dla osób z dysfunkcją wzroku oraz „Pegaz” obszar B – pomoc dla studentów w zakupie sprzętu elektronicznego. Terminy składania wniosków oraz procedury należy sprawdzać w Internecie na stronie PFRON.

W drodze na uczelnię i z powrotem
Gru 1st, 2009 by ZSN

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U.02.175.1440 z późniejszym zmianami.).
Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego (wszystkie rodzaje pociągów, w klasie 2) oraz autobusowego (z wyłączeniem połączeń ekspresowych) są uprawnieni:
• Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne – dzieci i młodzież do ukończenia 24 roku życia oraz studenci do ukończenia 26 roku życia.
• Opiekun osoby niepełnosprawnej – osoba pełnoletnia a w przypadku osoby niewidomej — osoba, która ukończyła 13 lat albo pies — przewodnik.

Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do szkoły wyższej, a także na turnusy rehabilitacyjne – i z powrotem.
Prawo do w/w ulgi należy udokumentować: legitymacją osoby niepełnosprawnej lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności oraz legitymacją studencką, a w przypadku podróży, np. na turnusy rehabilitacyjne dodatkowo wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające termin i miejsce badania, rehabilitacji itd. oraz potwierdzenie stawienia się na badaniu.

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa