Biuro

Kompetencje, cel i zakres działania

 

Podstawowym  celem działań Biura ds. OzN

jest stworzenie niepełnosprawnym studentom PK warunków do nauki na równych z innymi prawach. To proces wyrównania szans, a oznacza uczestnictwo na jednakowych zasadach w zajęciach dydaktycznych, życiu naukowym, społecznym, kulturalnym i sportowym. Umożliwi to koordynacja działań mających na celu zapewnienie równorzędnego dostępu do edukacji dla wszystkich studentów – w przypadku osób niepełnosprawnych konieczne może okazać się dostosowanie formy nauczania do indywidualnych, wynikających z dysfunkcji, możliwości studenta.

Kierownikiem Biura ds. OzN jest Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Zarówno studentom, jak i pracownikom z niepełnosprawnościami potrzebny jest Pełnomocnik, człowiek, któremu sprawy osób niepełnosprawnych są bliskie, który potrafi doradzić i wie, jak pomóc w trudnych sytuacjach, a w określonych przypadkach może pośredniczyć między poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi PK (np. ze względu na utrudnienia architektoniczne).

Biuro jest jednostką samodzielną, twórczą i opiniodawczą, z odpowiednim zakresem kompetencji. Jego zasięg działania nie może ograniczać się tylko do roli informacyjnej – powinno mieć uprawnienia umożliwiające wpływanie na wszystkie sprawy dotyczące OzN w PK (kompetencje równorzędnego partnera). Wszystkie sprawy będą załatwiane  indywidualnie, gdyż każdy student czy pracownik niepełnosprawny ma inny rodzaj potrzeb i wymaga indywidualnego podejścia.

Funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami na Politechnice Krakowskiej pełni Pan mgr inż. Jan Ortyl.

Zapraszamy do kontaktu z Pełnomocnikiem oraz korzystania z usług Biura osób, które posiadają orzeczenie oraz mają trudności w nauce w czasie studiów. Pragniemy pomagać w wyrównywaniu szans, zwiększać dostępność uczelni oraz sprawić aby była ona w pełni dostępna i przyjazna dla studentów niepełnosprawnych. Staramy się proponować indywidualne rozwiązania problemów.

Główne cele pracy Pełnomocnika to:

 • zwiększanie dostępności studiów na Politechnice Krakowskiej,
 • zapewnianie pomocy poprzez praktyczne wsparcie oraz udzielanie informacji,
 • rozwiązywanie indywidualnych problemów.

 

Działania prowadzone przez Biuro ds. OzN:

 • przygotowywanie i realizacja planów wykorzystania dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją studentów niepełnosprawnych,
 • opiniowanie planów remontów i inwestycji w kwestii dostępności i potrzeb OzN,
 • czynny udział w likwidacji barier mentalnych, komunikacyjnych i architektonicznych,
 • organizacja imprez kulturalnych oraz integracyjno–adaptacyjnych,
 • współpraca i reprezentowanie interesów i potrzeb OzN – na  Wydziałach PK, w Samorządzie Studenckim, Miasteczku Studenckim, Bibliotece Głównej, w Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, w Dziale Nauczania oraz Fundacji Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej,
 • organizowanie niepełnosprawnym kandydatom na studia, studentom młodszych lat (grupom) poznawania terenów PK – szczególnie ważne dla osób z dysfunkcją narządu wzroku,
 • rekrutacja – udzielanie informacji kandydatom na studia o możliwościach pomocy ze strony Uczelni (m.in. przygotowanie i sprawdzenie możliwości pomocy socjalnej, w uzasadnionych przypadkach wynikających z rodzaju niepełnosprawności ustalanie specjalnych – alternatywnych form zaliczeń i egzaminów),
 • opiniowanie w sprawie przydzielania miejsc w Domach Studenckich PK w węzłach przystosowanych do  potrzeb OzN,
 • reprezentowanie Uczelni na zewnątrz – np. w krakowskim środowisku OzN, jak i Polsce, na innych uczelniach, w organizacjach pozarządowych oraz w administracji państwowej (np. PFRON) i samorządowej (np. UMK),
 • wspólna organizacja szeregu przedsięwzięć w ramach porozumienia o współpracy jednostek ds. osób niepełnosprawnych,
 • utrzymywanie kontaktów z organizacjami pozarządowymi – np. Polskim Związkiem Niewidomych, Polskim Związkiem Głuchych, Towarzystwem do Walki Z Kalectwem, Stowarzyszeniem Integracja itp.,
 • współpraca ze szkołami średnimi, ośrodkami szkolno – wychowawczymi kształcącymi młodzież niepełnosprawną, wyjazdy do szkół w celu promowania edukacji na poziomie wyższym,
 • współpraca i wymiana doświadczeń z innymi uczelniami polskimi, mającymi opracowane specjalne programy dla OzN,
 • pomoc OzN w różnych sprawach i procedurach w PK oraz poza uczelnią, np. porady prawne czy psychologiczne (informowanie studentów o ich prawach, ulgach, zniżkach, programach celowych itd. oraz o wszelkich zmianach), porady w sprawach studiów – rola wspierająca,
 • udział i organizacja szkoleń, konferencji i seminariów – np. dla pracowników zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, organizowanych przez inne uczelnie lub instytucje,
 • współpraca z ZOZ w sprawie rehabilitacji zdrowotnej, organizacja zajęć sportowych (sala gimnastyczna, siłownia, basen i in.), prowadzenie rehabilitacji społecznej,
 • występowanie do organizacji pozarządowych, innych uczelni wyższych, szkół średnich, przedstawicieli OzN w samorządach województwa małopolskiego i nie tylko z inicjatywami i koncepcjami mającymi na celu rozpowszechnienie edukacji OzN i zapewnienie równorzędnego dostępu do edukacji.